Exira Farm Service

 208 East Washington Street

 Exira, Iowa 50076

 712-268-2600